Křížové cesty

Na počátku vzniku křížových cest stála středověká Legenda o kříži. Jejím autorem byl Jakub de Voragine, italský benediktinský mnich, který ji ve třináctém století zařadil do své knihy nazvané Legenda aurea – Zlatá legenda. Legenda byla souhrnem starozákonních i novozákonních příběhů, které se vztahovaly k Ježíši Kristu a kříži na kterém dokonal svůj život. Ve výtvarném umění se téma ukřižování objevuje až ve středověku, nejprve jako zobrazení Ježíšova těla na kříži a později přibývají další postavy – stojící matka Marie, svatý Jan, klečící Marie Magdalena, setník Longinus, Josef Arimatejský a Nikodém. Postupně přibývalo obrazů, které vyprávěly příběh počínající Kristovým odsouzením a končící jeho smrtí a pohřbem. Křížové cesty mívaly někdy pět, jindy až osmnáct zastavení, až se jejich počet ustálil na čtrnácti.

Lhenice měly svoji křížovou cestu již v devatenáctém století. První kapličkou byla ta, která je začleněna do hřbitovní zdi a z jejíž druhé strany je náhrobek rodiny lékaře Nemastila. Ten ji nechal postavit na památku tragické smrti své dcery Marie. V roce 1928 vytvořil čtrnáct obrazů do kapliček, které byly časem přistavěny, malíř Tomáš Peterka pocházející z Týna nad Vltavou. Obrazy byly časem poškozeny a v roce 2000 bylo nutno je opravit. Z původních maleb se zachovaly jen podkresby a zbytky barev. Staré obrazy na plechu bylo nutno vyjmout z výklenků a pořídit kopie na nově upravené plechy. Ty pak byly umístěny do výklenků v roce 2001. Také tyto malby bylo nutno udržovat a v současnosti probíhá jejich nová údržba a konzervování stejně jako stavební opravy.

Stožec – Ke stožecké kapli vedly původně tři křížové cesty – z Dobré, z Českých Žlebů a samotného Stožce. Pouze jediná z nich se zachovala, byla však odvezena v poválečné době do německého Philippsreutu a umístěna v nové Stožecké kapli. Před několika lety byla Stožecká kaple nově opravena, byly restaurovány všechny obrazy včetně kopie Stožecké Madony (originál je umístěn ve Philippsreutu) a bylo možno plánovat obnovení alespoň jedné ze tří křížových cest. Po dohodě s NPÚ v Českých Budějovicích na vytvoření obrazů podle kreseb rakouského malíře a grafika Josefa Führicha, autora nazarénské školy. Čtrnáct obrazů bude umístěno na cestě z Českých Žlebů ke kapli